Ассоциация Философов Славянских Стран

Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

ostatnia aktualizacja: 29.12.2022

© Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich

dokumenty

Pole tekstowe:

konferencje

o stowarzyszeniu

strona główna

władze

ΣΟΦΙΑ

 

W dniach 27–29 maja 1999 roku odbyła się w Rzeszowie – pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – konferencja filozoficzna na temat: Europejskie modele tolerancji organizowana przez Instytut Filozofii WSP w Rzeszowie (Polska) oraz Akademię Kijowsko-Mohylańską w Kijowie (Ukraina) i Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (Polska). W konferencji tej uczestniczyli filozofowie z Białorusi, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Rosji, Ukrainy oraz Litwy. W trakcie panelu na temat: Narody słowiańskie u progu trzeciego tysiąclecia: razem czy osobno prof. Marat Wiernikow (Narodowy Uniwersytet Odeski im. I. Miecznikowa, Ukraina) oraz prof. em. Rudolf Mirski (Lwów), przy poparciu prof. Mirosława Popowicza (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy) zaproponowali zainicjowanie działań mających na celu stworzenie ruchu filozofów krajów słowiańskich. Propozycja ta spotkała się z życzliwym przyjęciem zebranych filozofów. W ostatnim dniu konferencji odbyło się spotkanie w mieszkaniu prof. Andrzeja L. Zachariasza w Rzeszowie mające na celu zorganizowanie ruchu, a w jego konsekwencji powołanie Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich oraz pisma Stowarzyszenia o nazwie "ΣΟΦΙΑ". Jednocześnie zebrani obowiązki organizacyjne powierzyli prof. Andrzejowi L. Zachariaszowi. W wyniku podjętych działań grupa filozofów polskich, ukraińskich, słowackich przy współpracy ze strony filozofów białoruskich, czeskich i rosyjskich podjęła działania mające na celu uformowanie Ruchu poprzez organizowanie kolejnych konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich a także wydawanie Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich "ΣΟΦΙΑ". Pierwszy numer pisma przy wydatnej pomocy ówczesnego rektora WSP w Rzeszowie prof. Włodzimierza Bonusiaka ukazał się już w roku 2001. Dotychczas ukazało się dwanaście numerów Pisma oraz odbyło się osiem konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich. W trakcie kolejnych spotkań opracowano Statut, który został przyjęty na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich. Powołano także Komitet Założycielski oraz podjęto stosowne działania mające na celu zarejestrowanie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich oficjalnie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000402111) dnia 15 listopada 2011 roku.

 

Cele Stowarzyszenia (§ 9 Statutu):

a) dbałość o rozwój i wysoki poziom filozofii w krajach słowiańskich,

b) popularyzacja myśli filozofów krajów słowiańskich,

c) rozpowszechnianie prac filozoficznych filozofów krajów słowiańskich, w szczególności oryginalnych koncepcji filozoficznych o charakterze teoretycznym i historycznym,

d) organizowanie współpracy i wzajemnych kontaktów filozofów z krajów słowiańskich z filozofami krajów Unii Europejskiej a także filozofami z poza tego obszaru,

e) krzewienie pacyfizmu oraz idei tolerancji i wzajemnego zrozumienia między reprezentami różnych poglądów filozoficznych, a także różnymi ideologiami i wyznaniami religijnymi o ile te nie godzą w godność osoby ludzkiej, stoją na stanowisku poszanowania życia ludzkiego oraz przestrzegania karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

f) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

g) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów słowiańskich,

h) działanie mające na celu rozwój świadomości ekologicznej i ochrony przyrody.

kontakt

Pole tekstowe:

aktualności

KRS 0000402111      REGON 180784654     NIP 813 36 70 399